Dlaczego my

Kilku­letnie doświad­czenie w świad­czeniu usług praw­nych zdobyte w kance­la­riach praw­nych, oraz podczas obsługi prawnej przed­się­biorców m.in. z branży budow­lanej, infor­ma­tycznej, wydaw­ni­czej, pozwo­liło nam na otwarcie własnej prak­tyki adwo­kac­kiej w Krakowie. Naszymi Klien­tami są osoby fizyczne, spółki handlowe, a także podmioty insty­tu­cjo­nalne. Współ­pra­cu­jemy z nota­riu­szami, rzeczo­znaw­cami mająt­ko­wymi, tłuma­czami przy­się­głymi oraz księ­go­wymi. Dzięki temu wszystkie sprawy naszych Klientów mogą być zała­twione w jednym miejscu.

Pracu­jemy w oparciu o dogłębną analizę faktyczną i prawną problemu oraz konsul­tacje z Klientem. Zawsze mówimy jasno zarówno o szan­sach, jak i możli­wych zagro­że­niach wyni­ka­ją­cych z podej­mo­wa­nych przez nas działań. Dbamy o to, by Klient miał od nas zawsze bieżące infor­macje o stanie i postę­pach powie­rzo­nych nam spraw.

Oferu­jemy porady prawne oraz stałą lub doraźną obsługę prawną podmiotów gospo­dar­czych i osób fizycz­nych. Gwaran­tu­jemy rzetel­ność i wysokie kompe­tencje.

Zapraszamy do kontaktu

Nasz zespół

Magdalena
Adwokat

Członek Krakowskiej Izby Adwokackiej.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W pracy zawodowej zajmuję się sprawami gospodarczymi, majątkowymi, a także sprawami z zakresu prawa pracy. Obsługuję osoby fizyczne i podmioty gospodarcze. Bez problemu pomagam też licznemu gronu Klientów mieszkających stale bądź czasowo za granicą. Chętnie pomogę sprawnie znaleźć właściwe rozwiązanie prawne.

więcej
Olga
Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Aplikację adwokacką, zakończoną złożeniem egzaminu adwokackiego, odbywała przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Jest członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej. W ramach kilkuletniej praktyki zawodowej współpracowała z krakowskimi kancelariami adwokackimi, gdzie prowadziła kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Posiada doświadczenie procesowe w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, cywilnego, spadkowego oraz prawa nieruchomości.

więcej

Magdalena Gorajek Adwokat

Wykształcenie:

Absol­wentka Wydziału Prawa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego. Pracę magi­ster­ską obro­niła w Kate­drze Prawa Gospo­dar­czego Pry­wat­nego. Odbyła apli­ka­cję adwo­kacką przy Okrę­go­wej Radzie Adwo­kac­kiej w Kra­ko­wie.

Doświadczenie:

W pracy zawodowej zajmuję się sprawami gospodarczymi, majątkowymi, a także sprawami z zakresu prawa pracy. Obsługuję osoby fizyczne i podmioty gospodarcze. Wielokrotnie doradzałam wydawcom, księgarzom, dystrybutorom i hurtownikom w sprawach związanych z ich działalnością wydawniczą. Pomagałam znanej agencji interaktywnej w Krakowie oraz świadczyłam usługi prawne na rzecz jednej z większych krakowskich spółek specjalizujących się w budowie i modernizacji infrastruktury kolejowej oraz tramwajowej. Bez problemu pomagam też licznemu gronu Klientów mieszkających stale bądź czasowo za granicą.

Języki:

angielski (w tym Legal English)

Pro Bono:

Udzie­lała także wspar­cia pro bono oso­bom będą­cym w szcze­gól­nie trud­nej sytu­acji życio­wej i mate­rial­nej w ramach Poradni Praw­nej Fun­da­cji Aca­de­mia Iuris w Kra­ko­wie.

Olga Jędrzejowska-Staniaszek Adwokat

Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aplikację adwokacką, zakończoną złożeniem egzaminu adwokackiego, odbywała przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Jest członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej.

Doświadczenie:

W ramach kilkuletniej praktyki zawodowej współpracowała z krakowskimi kancelariami adwokackimi, gdzie prowadziła kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Posiada doświadczenie procesowe w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, cywilnego, spadkowego oraz prawa nieruchomości. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi, organami administracji oraz organami ścigania. W obszarze praktyki zawodowej zajmuje się również obroną w sprawach karnych oraz w postępowaniach z zakresu prawa wykroczeń.

Języki:

angielski

Oszczędność
kosztu zakupu usług prawnych i czasu trwania Twoich spraw
Bezpieczeństwo
w zakresie ochrony informacji i Twoich finansów
Profesjonalizm
obsługa przez profesjonalistów i ekspertów w swojej dziedzinie
Elastyczność
rozwiązania tanie, szybkie i skuteczne – w trosce o Twoje interesy
Prostota
prosta oferta, umowa i rozliczenie